• Canalparade 2017

   Saturday the 5th of August the Canal Parade will be there again!

   If you want to register, you still have time till the 4th of February at http://pride.amsterdam/canal-parade/

   In search for a Boat, Artists to perform or your Production: WWW.QUINQ.COM .
   Theme: not yet available!


  • Program:


   05-08: Canal Parade 14:00u – 18:00u Prinsengracht Amsterdam

  • Algemeen reglement voor deelname aan en prijzenlijst voor de
   botenparade EuroPride 2016
   Datum botenparade: zaterdag 6 augustus 2016
   Inleiding
   In 2016 zal Amsterdam voor de tweede keer in de geschiedenis EuroPride hosten. In 1994 was de eerste keer. Het festival zal i.v.m.
   met EuroPride worden uitgebreid van 9 naar 15 dagen met evenementen, debatten, conferenties, kunst & cultuuractiviteiten, feesten
   en vanzelfsprekend de bekende botenparade. De botenparade vindt dit jaar plaats op zaterdag 6 augustus 2016.
   Dit document bevat het Algemeen reglement voor deelname aan de botenparade en de prijzen. Voor partijen welke geïnteresseerd
   zijn in deelname aan de botenparade is dit de eerste kennismaking met de procedure en bijbehorende regels. Lees dit document
   goed door zodat er geen verassingen zullen zijn. Tevens zal dit Algemeen reglement door of namens iedere deelnemer ondertekend
   moeten worden. Met ondertekening verklaart de deelnemer bekend te zijn met het reglement en gaat bovendien akkoord met de
   inhoud van het reglement en de daarin door Stichting Amsterdam Gay Pride opgestelde voorwaarden en procedures.
   Dit reglement is opgebouwd uit de volgende onderdelen:
   1. Thema 2016: JOIN
   2. Planning
   3. Inschrijven, ballotagecommissie en kick-off event
   4. Categorieën en tarieven
   5. Toelichting categorieën
   6. Sponsorcode
   7. Betaling en annulering van deelname
   8. Wederverhuur
   9. Verkoop passagiersplaatsen
   10. Reglement uitvoering botenparade
   11. Aanleverdeadline 24 juni 2016
   12. Jury
   13. Pers- en communicatie
   Indien je nog vragen hebt neem dan contact op met Ruben Nederpel van Stichting Amsterdam Gay Pride. Dat kan via
   rubennederpel@amsterdamgaypride.org of via +316-14 79 31 89.
   Onder ‘deelnemer’ wordt in dit reglement verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich door middel van het inschrijfformulier
   als deelnemer aan de botenparade heeft aangemeld. Onder ‘organisatie’ wordt in dit reglement verstaan Stichting Amsterdam Gay
   Pride en/of één van haar medewerkers.
   Dit deelnemingsreglement is van toepassing op alle overeenkomsten welke door de organisatie in het kader van inschrijving voor
   en/of deelname aan de botenparade worden aangegaan en maakt deel uit van die betreffende overeenkomst.
   Stichting Amsterdam Gay Pride
   Korte Leidsedwarsstraat 12
   1017 RC Amsterdam
   info@amsterdamgaypride.org
   Algemeen reglement en prijzenlijst botenparade EuroPride 2016 Paraaf 2
   Artikel 1 (Thema 2016)
   Deelnemers aan de botenparade zijn verplicht het thema “JOIN” in de aankleding van de boot te verwerken.
   Toelichting
   Bij de inschrijving wordt je dit jaar gevraagd om met zowel een beschrijving als een tekening duidelijk te maken hoe jullie boot er uit
   komt te zien en hoe jullie het thema en/of jullie boodschap voor het voetlicht willen brengen. Na de bekendmaking heb je 4,5
   maanden de tijd om het thema tot in detail uit te werken en dit aan te leveren vóór 24 juni 2016 zie ook de laatste pagina voor de
   checklist.
   Thema van de aankomende EuroPride is JOIN: ’JOIN our freedom, feel free to join us!’. “Met deze boodschap wil de Amsterdam
   Gay Pride Europese landen, waar mensen nog niet zichzelf kunnen zijn, vrij kunnen leven of waar mensenrechten onder druk staan,
   oproepen zich bij onze denkwijze en vrijheden aan te sluiten”, aldus directeur Lucien Spee van AGP. “Daarnaast worden mensen in
   Europa opgeroepen om naar Amsterdam te komen, om samen de vrijheid te vieren en zich vrij te voelen in een land waar je je zelf kan
   zijn en mag houden van wie je wilt. Essentieel is om blijvend aandacht te vragen voor mensenrechten in het algemeen en de
   acceptatie en gelijkwaardigheid van LHBTI’s in het bijzonder.
   Artikel 2 (Planning)
   Deelnemers verplichten zich met inschrijving de door de organisatie voorgestelde planning en data in acht te
   nemen en zich daaraan te conformeren. De organisatie behoudt zich het recht voor wegens bijzondere
   omstandigheden de voorgestelde data en tijden na inschrijving (tussentijds) te wijzigen. Deelnemers kunnen in
   dat geval geen aansprakelijkheid doen gelden tegen de organisatie voor vergoeding van enigerlei schade, in
   welke vorm of uit welke oorzaak deze ook mocht zijn ontstaan. Wijziging van data en tijden, zoals bedoeld, geeft
   de deelnemer niet het recht zijn inschrijving geheel of gedeeltelijke terug te nemen of in te trekken.
   Toelichting
   Om daadwerkelijk mee te kunnen varen moeten er bepaalde stappen gezet worden. In de planning hieronder zie je in een beknopt
   overzicht welke deadlines belangrijk zijn. Tevens bevindt zich in de bijlage van dit document de officiële checklist.
   Data Wat
   4 januari t/m 4 februari 2016 Inschrijving botenparade open op pride.amsterdam
   14 februari 2016 Bekendmaking deelnemers botenparade 2016 tijdens Kick-off event
   28 februari 2016 Deadline factuur inschrijfgeld
   29 april 2016 Deadline aanleveren advertentie festivalmagazine
   24 juni 2016 Deadline bootregistratieformulier op pride.amsterdam
   27 + 28 juli 2016 Schippersbijeenkomsten, verplichte deelname
   6 augustus 2016 In de Amsterdamse gracht dobberen
   Artikel 3 (Inschrijving, ballotagecommissie, kick-off event)
   • Het inschrijven voor deelname aan de botenparade geschiedt op een via de website pride.amsterdam ter beschikking
   gesteld inschrijfformulier. Alleen volledig ingevulde inschrijfformulieren worden in behandeling genomen.
   • Deelnemers mogen zich eenmaal inschrijven voor deelname aan de botenparade. Dubbele inschrijvingen worden in
   beginsel niet in behandeling genomen.
   • Indien een dochter- en/of zusteronderneming/organisatie, die tot een conglomeraat of (ondernemers)groep van een
   (mede)deelnemer behoort, zich eveneens inschrijft, beslist de organisatie of de tweede inschrijving als een nieuwe
   inschrijving in behandeling wordt genomen.
   • De organisatie kan in bijzondere gevallen bepalen dat een inschrijving niet in behandeling zal worden genomen.
   Toelichting
   Belangstellenden kunnen zich inschrijven voor deelname aan de botenparade van 4 januari t/m 4 februari 2016 via onze website
   www.pride.amsterdam. Bij inschrijving worden er naast de standaard NAW-gegevens ook gevraagd naar een uitwerking van het idee
   van de boot, een schets van het plan en beeldmateriaal van vorige deelnames aan de botenparade. Na sluiting van de inschrijving op
   4 februari gaat een ballotagecommissie de inschrijvingen beoordelen, om te kijken of deze geschikt genoeg zijn voor een deelname
   aan de botenparade. Zij houden hierbij rekening met de aangeleverde materialen en de achterliggende boodschap. Op 14 februari
   maakt de ballotagecommissie de deelnemerslijst bekend bij het kick-off event. Mochten er meer dan 80 geschikte partijen zijn
   gevonden door de ballotagecommissie, dan zal er alsnog een loting plaatsvinden in de betreffende categorie.
   Stichting Amsterdam Gay Pride
   Korte Leidsedwarsstraat 12
   1017 RC Amsterdam
   info@amsterdamgaypride.org
   Algemeen reglement en prijzenlijst botenparade EuroPride 2016 Paraaf 3
   Het kick-off event vindt plaats op 14 februari 2016. Alle ingeschreven partijen krijgen hiervan een uitnodiging. Het is verplicht voor alle
   belangstellenden om aanwezig te zijn bij het kick-off event. De ballotagecommissie maakt tijdens het kick-off event bekend welke
   partijen daadwerkelijk bij de deelnemerslijst van de botenparade horen. De deelnemers dienen ter plekke het bijbehorende
   papierwerk te ondertekenen en in te leveren. Het gaat hier om de deelnameovereenkomst, een getekende versie van dit document en
   het vrijwaringsbewijs.
   Op basis van de verstrekte gegevens bij inschrijving wordt deze documentatie opgesteld en om te kunnen tekenen dient men zich te
   legitimeren. Neem hiervoor dus een rijbewijs, paspoort of ID-kaart mee. Zonder legimitatie kunnen de contracten niet getekend
   worden. Ben je niet tekeningsbevoegd namens je organisatie zorg dan dat je een machtiging hebt. Deze machtiging bestaat uit een
   kopie paspoort van de tekeningsbevoegde met daarop vermeld dat jij gemachtigd bent én een handtekening van de bevoegde.
   Het kick-off event vindt plaats op 14 februari van 15.00 tot 20.00 uur in de Sugar Factory te Amsterdam. Om 18.00 worden de
   deelnemers van de botenparade bekend gemaakt. Zorg ervoor dat jij vóór 17.00 uur aanwezig bent bij de kick-off. Wanneer je te laat
   óf NIET aanwezig bent, dan zal jouw vaarbewijs automatisch door worden gegeven aan iemand op de wachtlijst. Kan je niet aanwezig
   zijn? Zorg er dan voor dat je iemand machtigt die namens jou aanwezig is. Deze machtiging bestaat uit een kopie paspoort van de
   tekeningsbevoegde met daarop vermeld dat jij gemachtigd bent én een handtekening van degene die jou machtigt.
   Artikel 4 (Categorieën en tarieven)
   De organisatie bepaalt de indeling van categorieën deelnemers en de tarieven (inschrijfgeld) voor de
   verschillende categorieën.
   Toelichting
   Aangezien Stichting Amsterdam Gay Pride het belangrijk vindt dat de Amsterdam Gay Pride een pride is waar de LHBTI-gemeenschap
   centraal staat, heeft zij het recht om een aantal wildcards te geven aan organisaties die dermate belangrijk zijn voor de LHBTIgemeenschap
   dat deelname zeker gesteld dient te worden.
   Als er in een bepaalde categorie minder aanmeldingen zijn dan het aantal beschikbare plaatsen dan zullen deze worden toegevoegd
   aan de categorieën waar meer inschrijvingen op zijn binnen gekomen.
   Nr. Categorie Inschrijfgeld Extra
   1 Landelijke en lokale overheid €7.500 incl.1/4 advertentie in festivalkrant
   2 Politieke partijen €1.500 incl.1/8 advertentie in festivalkrant
   3 Commercieel Gay Groot (media / party / grote horeca) €1.500 incl.1/8 advertentie in festivalkrant
   4 Commercieel Gay Klein (lokale detail / kleine horeca) €650 incl.1/8 advertentie in festivalkrant
   5a Commercieel Non Gay Landelijk Klein €5.000 incl.1/8 advertentie in festivalkrant
   5b Commercieel Non Gay Landelijk Groot €7.500 incl.1/4 advertentie in festivalkrant
   6a Commercieel Non Gay Lokaal Klein €3.500 incl.1/8 advertentie in festivalkrant
   6b Commercieel Non Gay Lokaal Groot €6.000 incl.1/8 advertentie in festivalkrant
   7a Non-Profit Gay landelijk €750 incl.1/8 advertentie in festivalkrant
   7b Non-Profit Gay lokaal €250 incl.1/8 advertentie in festivalkrant
   8 Particulier groot €1.000
   9 Non-Profit Non-Gay €1.600 incl.1/8 advertentie in festivalkrant
   10 Particulier klein (tot 10 personen/ kleine sloep) €125
   11 Media (Gay / Non Gay / profit en non-profit) va €30.000 Waarvan €5.000 in liquide middelen
   12 Partnerboot va €30.000 Zie partners www.pride.amsterdam
   Genoemde prijzen zijn exclusief 21% Btw
   Advertentieruimte is niet in te ruilen voor een korting op het inschrijfgeld. Aanleverspecificaties en -data vind je in de bijlage van deze
   Algemene Voorwaarden en Prijzen botenparade EuroPride 2016.
   Stichting Amsterdam Gay Pride
   Korte Leidsedwarsstraat 12
   1017 RC Amsterdam
   info@amsterdamgaypride.org
   Algemeen reglement en prijzenlijst botenparade EuroPride 2016 Paraaf 4
   De verschillende categorieën deelnemers luiden als volgt:
   1. Landelijke en lokale overheid.
   Deze categorie betreft ‘government pride’-organisaties, ministeries, vertegenwoordigers van steden en landen die zich
   aantoonbaar inzetten voor LHBTI-emancipatie en in de organisatie een diversiteits-/ LHBTI-beleid hanteren.
   2. Politieke partijen.
   Deze categorie betreft landelijke politieke partijen met een aantoonbaar LHBTI-beleid op de politieke agenda, welke zij tijdens de
   parade ook dienen uit te stralen.
   3. Commercieel Gay Groot (media/ party/ grote horeca).
   Deze categorie betreft grote LHBTI-(horeca) bedrijven, feesten, en landelijk of internationaal gerichte mediabedrijven niet zijnde
   Nationale TV (categorie 12).
   4. Commercieel Gay klein (lokale detailhandel/ kleine horeca).
   Deze categorie betreft de lokale LHBTI-detailhandel en kleine LHBTI-horeca.
   5a. Commercieel Non Gay Landelijk Klein.
   Deze categorie betreft kleine commerciële bedrijven met een landelijke uitstraling die aantoonbaar een straight alliantiepartner
   zijn van de LHBTI-gemeenschap in beleid, product en samenstelling van de organisatie. Onder de norm ‘klein’ zijn bedrijven met
   minder dan 5 miljoen euro omzet per jaar.
   5b. Commercieel Non Gay Landelijk Groot.
   Deze categorie betreft grote commerciële bedrijven met een landelijke uitstraling die aantoonbaar een straight alliantiepartner zijn
   van de LHBTI-gemeenschap in beleid, product en samenstelling van de organisatie. Onder de norm ‘groot’ zijn bedrijven met
   meer dan 5 miljoen euro omzet per jaar.
   6a. Commercieel Non Gay Lokaal Klein.
   Deze categorie betreft kleine commerciële bedrijven met een lokale uitstraling die aantoonbaar een straight alliantiepartner zijn
   van de LHBTI-gemeenschap in beleid, product en samenstelling van de organisatie. Onder de norm ‘klein’ zijn bedrijven met
   minder dan 1 miljoen euro omzet per jaar.
   6b. Commercieel Non Gay Lokaal Groot.
   Deze categorie betreft grote commerciële bedrijven met een lokale uitstraling die aantoonbaar een straight alliantiepartner zijn
   van de LHBTI-gemeenschap in beleid, product en samenstelling van de organisatie. Onder de norm ‘groot’ zijn bedrijven met
   meer dan 1 miljoen euro omzet per jaar.
   7a. Non-Profit Gay Landelijk*.
   Deze categorie betreft ideële LHBTI-organisaties (verenigingen en stichtingen) die zich in hun activiteiten richten op Nederland.
   7b. Non-Profit Gay Lokaal*.
   Deze categorie betreft ideële LHBTI-organisaties (verenigingen, stichtingen) die zich richten op eigen stad of dorp.
   8. Particulier groot. Deze categorie betreft particuliere initiatieven die willen deelnemen aan de parade met een groep van meer
   dan 10 personen.
   9. Non-profit Non-Gay*.
   Deze categorie betreft ideële organisaties die zich vanuit hun beleid inzetten voor LHBTI-emancipatie en –rechten.
   10. Particulier klein (tot 10 personen).
   Deze categorie betreft kleine particuliere initiatieven die zich richten op LHBTI-emancipatie en -rechten
   11. Mediapartners (Gay/ Non Gay/ Profit en Non-Profit).
   Deze categorie richt zich op radio- en tv-stations, publieke omroepen, commerciële zenders, dagbladen en tijdschriften en
   moderne media.
   12. Partnerboten.
   Deze categorie betreft bedrijven die de Amsterdam Gay Pride financieel willen ondersteunen en niet hun merk promoten maar de
   gedachte dat eenieder zichzelf moet kunnen zijn, ook op de werkvloer. Zij durven als bedrijf openlijk uit de kast te komen en te
   communiceren dat zij tegen elke vorm van LHBTI-discriminatie zijn en dat onze achterban bij hen van harte welkom is en dat
   eenieder met een gerust hart voor zijn of haar seksuele gerichtheid en identiteit mag en kan uitkomen. Zij zijn dan ook partners in
   een gezamenlijke strijd!
   *Non-profit organisaties waar medewerkers en/of bestuurders meer dan €100.000 bruto verdienen en/of waar er een positief
   jaarresultaat geboekt wordt van meer dan €250.000 horen bij ons thuis in een commerciële categorie.
   Stichting Amsterdam Gay Pride
   Korte Leidsedwarsstraat 12
   1017 RC Amsterdam
   info@amsterdamgaypride.org
   Algemeen reglement en prijzenlijst botenparade EuroPride 2016 Paraaf 5
   Artikel 5 (Sponsorcode)
   Voor de verschillende deelnemers categorieën geldt een sponsorcode, zoals in de navolgende toelichting
   uiteengezet. Deelnemers zijn verplicht de sponsorcode na te leven.
   Toelichting sponsorcode
   Categorieën 1, 2, 5 & 6: Het eigen logo mag aan weerszijde van de boot eenmalig getoond worden met een oppervlakte van
   maximaal 100x 80 cm. Een boot heeft dus maximaal 2 keer het logo zichtbaar. Voor deze categorieën geldt tevens dat het NIET is
   toegestaan naast het eigen logo ook andere logo’s te voeren en is het NIET toegestaan de boot als sponsorboot in te richten.
   Slogans en/of andere teksten verbonden aan het beeldmerk van de organisatie/bedrijf mogen daarom niet worden gebruikt.
   Categorieën 3, 4, 7, 8 en 9: Deze organisaties mogen hun eigen beeldmerk ongelimiteerd uiten en daarnaast van maximaal drie
   sponsoren aan weerszijde van de boot een logo meevoeren die per stuk niet groter is dan 90 x 60 cm. Een sponsor mag niet behoren
   tot de categorie landelijke bedrijven en/of bedrijven die op/in nationale media adverteren of geadverteerd hebben en overheden.
   Categorie 10: mag geen logo’s voeren.
   Categorie 11 en 12: Geen limitatie wat betreft het voeren van het eigen beeldmerk. Ook partnerboten dienen het thema duidelijk
   te verwerken in de uitstraling van hun boot.
   Boten die meer dan de toegestane m2 logo’s en slogans voeren zullen bij de start gesommeerd worden deze te verwijderen of zullen
   ter plaatse 1.000 euro per m2 logo/slogan extra bij dienen te betalen alvorens te mogen starten. Indien een deelnemer weigert te
   betalen of mee te werken vervalt het recht op deelname aan de botenparade en loopt de kans niet mee te mogen varen. Het
   inschrijfgeld wordt in dat geval NIET gerestitueerd.
   Artikel 6 (facturering en betaling)
   • De deelnemer is inschrijfgeld verschuldigd en ontvangt een factuur daarvoor. Betaling van de factuur dient te geschieden
   binnen 14 dagen na factuurdatum. De factuur dient in ieder geval vóór 28 februari 2016 volledig te zijn voldaan.
   • Indien de deelnemer het door hem verschuldigde bedrag niet binnen de daarvoor gestelde termijn heeft voldaan, is de
   organisatie gerechtigd deelname te annuleren c.q. een reeds verleend deelnamerecht in te trekken.
   Toelichting
   Na het kick-off event ontvang je een factuur voor de hoogte die bij jouw categorie past. Alle facturen dienen voor 14 maart februari
   2016 volledig te zijn voldaan. Stichting Amsterdam Gay Pride zal geen aanmaningen of betalingsherinningen versturen. Wanneer de
   deelnemer het factuurbedrag niet heeft voldaan op voornoemde datum dan vervalt het recht op deelname aan de botenparade en
   loopt u de kans niet mee te varen.
   Artikel 7 (Annulering deelname)
   • Een inschrijving kan niet eenzijdig door de deelnemer worden ingetrokken, dan wel gewijzigd. Indien een deelnemer een
   reeds ingediende inschrijving wenst te annuleren, zal een daartoe strekkend schriftelijk, aangetekend verzonden, verzoek
   aan de organisatie dienen te worden gedaan. De organisatie kan een verzoek tot annulering van de inschrijving inwilligen
   onder de daarbij te stellen voorwaarde dat door de betrokken deelnemer een annuleringsvergoeding wordt voldaan.
   • Deelnemers die zich voor 1 april 2016 terugtrekken hebben recht op restitutie van 50% van het factuurbedrag.
   Toelichting
   Voorkom niet tijdige annulering. Na 1 april 2016 heb je geen recht op enige restitutie van het inschrijfgeld.
   Stichting Amsterdam Gay Pride
   Korte Leidsedwarsstraat 12
   1017 RC Amsterdam
   info@amsterdamgaypride.org
   Algemeen reglement en prijzenlijst botenparade EuroPride 2016 Paraaf 6
   Artikel 8 (Wederverhuur)
   Het recht op deelname is persoonlijk, kan niet worden (door)verkocht en is evenmin op enige andere wijze
   overdraagbaar, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisatie.
   Toelichting
   In het verleden is gebleken dat er boten werden ingeschreven en vervolgens werden doorverhuurd aan derden. Dit is niet toegestaan.
   Een boot moet worden ingeschreven onder de naam van de organisatie die zal deelnemen. Zonder toestemming vooraf om onder
   andere naam mee te varen vervalt het recht op deelname aan de botenparade en loopt u de kans niet mee te varen. Het inschrijfgeld
   wordt in dat geval NIET gerestitueerd.
   Artikel 9 (Verbod verkoop passagiersplaatsen met winstoogmerk)
   Het is deelnemers niet toegestaan kaarten aan te bieden en/of te verkopen met winstoogmerk aan passagiers van
   deelnemende boten.
   Toelichting
   Het op de vrije markt aanbieden van kaarten om mee te varen met WINST als oogmerk is verboden.
   Indien geconstateerd wordt dat deze regels worden overtreden zal geen startnummer worden uitgereikt waardoor deelname niet
   mogelijk is. Het inschrijfgeld wordt in dat geval NIET gerestitueerd. De maximale prijs die gevraagd mag worden zijn de totale kosten
   gedeeld door het totale aantal passagiers (inclusief de niet betalende passagiers).
   Artikel 10 (Vaarreglement en overige vereisten)
   1. Deelnemers zijn verplicht de navolgende aanwijzingen en (vaar)regels in acht te nemen. Deze regels
   houden rechtstreeks verband met (gemeentelijke) vergunningsvoorwaarden en veiligheidsvoorschriften.
   2. Overtreding van deze regels en het niet nakomen van aanwijzingen van de organisatie en/of
   overheidsdiensten kan meebrengen dat de betrokken deelnemende boot ter plaatse een vaarverbod
   krijgt opgelegd en/of wordt uitgesloten van deelname aan de botenparade van het volgende jaar.
   LET OP! Er hebben wijzigingen plaatsgevonden ten opzichte van 2015.
   Vaartuig & schipper
   • Boten die bij de start niet blijken te voldoen aan de eisen en niet overeenkomen met de door bootverhuurder aan ons verstrekte
   informatie omtrent het vaartuig(en) en/of schippers kunnen door de waterpolitie en/of Waternet voor de start worden afgekeurd
   waardoor deelname aan de parade niet mogelijk zal zijn. In dit geval is er geen recht op restitutie van het inschrijfgeld en kan de
   organisatie niet aansprakelijk worden gesteld.
   • Maximale hoogte van de boot vanaf het waterniveau is 1,80 meter. De Pete Mayenbrug over de Zoutkeetsgracht zal dit jaar niet
   meer voor de deelnemers geopend worden.
   • Maximale breedte van de boot is 4,50 meter.
   • Maximale lengte van de boot is 20 meter.
   • Dekschuiten/ pontons/ beunbakken mogen alleen meedoen mits deze van voren getrokken en vanachter geduwd worden door
   2 krachtige sleep-/duwboten. De volgende varianten van sleep-/duwboten zijn NIET toegestaan:
   - Schepen met een out-board motor
   - Schepen met een hekdrive
   - Maaiboten
   - RIB (Rigid Inflatable Boats) in de volksmond rubberboten
   • Voor sleep-/duwcombinaties geldt een maximale lengte van 38 meter (gehele combinatie, inclusief de lengte van de
   sleepdraden). De maximale lengte van het ponton is 21 meter.
   • Voor 2016 zal als pilot een ponton met professioneel ingebouwde elektrische of hydraulische kop/hek schroef worden
   toegestaan. Dit hulpmiddel dient als stuurmiddel aan de achterzijde van het ponton. Hierdoor is uitsluitend een sleepboot aan
   de voorzijde van het samenstel nodig. De vaarbewijsplicht voor een duw sleepcombinatie is ook op dit model van toepassing.
   • Dekschuiten/ pontons moeten voorzien zijn van een reling.
   • Constructies waarbij het vloeroppervlak tijdelijk wordt vergroot (overhangende constructies) zijn verboden.
   Stichting Amsterdam Gay Pride
   Korte Leidsedwarsstraat 12
   1017 RC Amsterdam
   info@amsterdamgaypride.org
   Algemeen reglement en prijzenlijst botenparade EuroPride 2016 Paraaf 7
   • Waternet en Haven Amsterdam zullen op basis van de door de deelnemer aangeleverde foto’s en specificaties bepalen of de
   boot geschikt is om het IJ over te varen en zo ja met hoeveel passagiers. Indien men meer passagiers aan boord heeft dan het
   aantal dat is toegestaan dienen deze in het Oosterdok af te stappen. Stichting AGP biedt deelnemers de gelegenheid gebruik
   te maken van een pendeldienst tussen Oosterdok en Westerdok. U hoort tijdens de schippersmeeting of uw boot IJ-waardig is.
   • Per schip met eigen voortstuwing moet er min 1 goedgekeurde schuim brandblusser van min 6 kilo aanwezig zijn.
   • Per niet zelfstandig varend schip (Ponton, dekschuit etc.) minimaal 2 goedgekeurde schuim brandblussers van minimaal 6 kilo
   waarvan 1 op de boeg en 1 op het hek geplaatst is.
   • Stalen schepen dienen per eenheid een gebruiksklare dompelpomp aanwezig aan boord te hebben met een minimum
   capaciteit van 7500 liter per uur.
   • Per 25 passagiers is 1 goedgekeurde reddingsboei met werplijn vereist, met een minimum van 1.
   • Er dient minimaal 1 goedgekeurde gecertificeerde EHBO BHV-koffer aanwezig te zijn.
   • Schippers dienen te beschikken over de juiste vaarbewijzen:
   - Boot < 15 meter lengte en langzamer dan 20 km/u Geen vaarbewijs
   - Boot < 15 meter lengte en sneller dan 20 km/u Klein vaarbewijs
   - Boot > 15 meter lengte ongeacht de snelheid Klein vaarbewijs
   - Geregistreerd passagiersschip (rondvaartboot) Groot vaarbewijs en CVO
   - Sleep- en duwcombinatie 1 x groot + 1x klein vaarbewijs
   Decoratie en aankleding
   • Indien de boot niet conform het goedgekeurde voorstel is gedecoreerd zal men niet van start mogen gaan.
   • Boten die meer dan de toegestane m2 logo’s en slogans voeren zullen bij de start gesommeerd worden deze te verwijderen of
   zullen ter plaatse 1.000 euro per m2 logo/slogan extra bij dienen te betalen.
   • Decoratie mag uitsteken indien de boot inclusief decoratie de maximaal toegestane maten niet overschrijdt.
   • Functioneel bloot mag. Maar wees nooit aanstootgevend! (Denk aan het publiek)
   • Afsteken van vuurwerk is verboden!
   • Gebruik van biologisch afbreekbare confetti is toegestaan. Slingers en streamers zijn NIET toegestaan!
   • Zonder schriftelijke toestemming vooraf van is samplen of uitdelen van cadeautjes niet toegestaan.
   • Het is niet toegestaan om attributen, materialen vanuit de boot naar de wal te gooien of te schieten.
   Opbouw en startboxen
   • Op de route en in de startboxen geldt zowel een op- en afbouw verbod als een op- en afstap verbod!
   Algemeen
   • Deelnemers dienen een vrijwaringsverklaring te tekenen.
   • Het maximaal toegestane aantal passagiers aan boord is vastgesteld op 1,5 persoon per m2.
   • Alle deelnemers en schippers zijn verplicht één van de schippersbijeenkomsten bij te wonen.
   • De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk dat hun schippers de opgestelde regels nakomen.
   Op zowel overtreding van de regels als het niet nakomen van aanwijzingen van de organisatie en overheidsdiensten staat uitsluiting
   voor volgend jaar. Ook is het mogelijk dat een boot ter plaatse een vaarverbod opgelegd krijgt.
   Artikel 11 (Aanleverdeadline)
   Deelnemers dienen na inschrijving uiterlijk 24 juni 2016 een bootregistratieformulier in te leveren.
   Toelichting
   Op uiterlijk 24 juni 2016 dient men het bootregistratieformulier in te leveren. Dit gaat digitaal via het persoonlijke Mijn AGP-account.
   Middels dit formulier dient men onder andere de volgende informatie aan te leveren:
   • NAW-gegevens schipper
   • NAW-gegevens aanspreekpunt deelnemer, ook op 6 augustus
   • Aantal opvarende
   • Recente foto('s) plus afmetingen van het/de vaartuig(en)
   • Opstaplocatie deelnemer
   Stichting Amsterdam Gay Pride
   Korte Leidsedwarsstraat 12
   1017 RC Amsterdam
   info@amsterdamgaypride.org
   Algemeen reglement en prijzenlijst botenparade EuroPride 2016 Paraaf 8
   Artikel 12 (Jury- en publieksprijs)
   Een jury zal na de botenparade prijzen uitreiken.
   Toelichting
   De jury zal in drie categorieën prijzen uitreiken. Deze categorieën zijn:
   - Beste verbeelding van het thema
   - Beste uitvoering van de boot
   - Beste statement/boodschap/campagne
   De eerste prijs binnen wint een Wildcard voor de botenparade 2017. Tevens zal er een publieksprijs uitgereikt worden. Is de
   publieksprijs gelijk aan de juryprijs, dan wordt er 1 Wildcard uitgereikt.
   Artikel 13 (Pers- en communicatie-uitingen)
   Deelnemers verplichten zich pers- en communicatie uitingen zo veel als mogelijk af te stemmen met de
   (persafdeling van) de organisatie en spannen zich daarbij in het thema (zoals genoemd in artikel 1) uit te dragen.
   Toelichting
   Stichting Amsterdam Gay Pride heeft sinds 2014 een professionele afdeling Pers en Communicatie onder leiding van Danny de Vries.
   Deze afdeling heeft als één van haar taken de communicatie rondom de botenparade en haar deelnemers te stroomlijnen en voor
   optimale aandacht in de pers te zorgen. Alle deelnemers kunnen gratis gebruiken maken van de diensten en ondersteuning van deze
   afdeling. Deelnemers aan de botenparade zijn natuurlijk ook nog steeds vrij om zelf persberichten te versturen.
   Men is verplicht eigen persberichten af te sluiten met de volgende algemene boodschap over de EuroPride:
   Deze zomer host Amsterdam voor de tweede keer in de geschiedenis EuroPride. Met het thema JOIN OUR FREEDOM worden
   Europese landen waar mensen nog niet zichzelf kunnen zijn, vrij kunnen leven of waar mensenrechten onder druk staan, opgeroepen
   zich bij onze denkwijze en vrijheden aan te sluiten. Daarnaast nodigen wij iedereen uit om naar Amsterdam te komen om samen de
   vrijheid te vieren en zich vrij te voelen in een land waar je je zelf kan zijn en mag houden van wie je wilt.
   EuroPride start op 23 juli en duurt tot 7 augustus 2016. In het eerste weekeinde (23/24 juli) is Amsterdam “the place to be” met voor
   het eerst sinds 1994 Roze Zaterdag weer in de hoofdstad en op zondag een spectaculair ‘mensenrechten-concert’ op de Dam. Het
   weekeinde van 6/7 augustus staat de hele binnenstad op zijn kop, met op acht locaties straatfeesten en de wereldberoemde
   Botenparade. Tijdens het 15 dagen durende festival zullen er verder circa 200 activiteiten, bijeenkomsten, congressen en debatten
   plaatsvinden. Meer informatie op www.europride2016.com of www.pride.amsterdam
   Met vragen over pers en communicatie kun je contact opnemen met:
   Danny de Vries T: 06 52 322 755 / 020 - 750 83 84. M: dannydevries@amsterdamgaypride.org
   Stichting Amsterdam Gay Pride
   Korte Leidsedwarsstraat 12
   1017 RC Amsterdam
   info@amsterdamgaypride.org
   Algemeen reglement en prijzenlijst botenparade EuroPride 2016 Paraaf 9
   Bijlage 1: Checklist
   Checklist botenparade 2016
   Bij uw aanmelding heeft u een eigen account aangemaakt op www.pride.amsterdam. Wanneer u na de bekendmaking inlogt op ‘Mijn
   AGP’ vindt u de formulieren en links die bij de onderstaande checklist horen.
   Uiterlijke aanleverdeadlines
   ? Datum Omschrijving
   28 februari 2016 Uiterste datum dat inschrijfgeld bij AGP dient te zijn bijgeschreven
   1 mei 2016 Uiterste aanleverdatum advertenties *
   24 juni 2016 Uiterste upload datum bootregistratieformulier
   24 juni 2016 Omschrijving boot en organisatie voor persmappen en TV
   24 juni 2016 Aanmelden schippersmeeting **
   * = Uw deelname aan de botenparade 2016 geeft u ook het recht om een advertentie te plaatsen in de festivalkrant van de
   Amsterdam Gay Pride. In uw deelname overeenkomst kunt u lezen op welk formaat u recht heeft. U kunt uw advertentie mailen tot en
   met 1 mei 2016 naar info@amsterdamgaypride.org onder vermelding van: Advertentie Festivalkrant deelnemer
   botenparade. De aanleverspecificaties kan je vinden op onze website pride.amsterdam bij het kopje ‘advertising’.
   ** = De schippersmeetings vinden plaats op woensdag 27 en donderdag 28 juli 2016.
   Contact deelname: Stichting Amsterdam Gay Pride – info@amsterdamgaypride.org / 06-14793189
   Contact uitvoering (vanaf 1 juli): Oisvier/ 06-47303068
  • Meevaren in de Canalparade? Reserveer dan nu een boot. Canalparade.nl biedt u diverse mogelijkheden:

   • Dekschuiten
   • Pontons
   • Sloepen/Vletten
   • Motordekschuiten


  • Naast bootverhuur kunnen wij onderstaande ook voor u verzorgen:
   • Licht- en geluid
   • Decoratie
   • Special effects
   • Catering
   • Productie
   • Video registratie
   • Luchtreclame
   • Artiesten/ BN-ers
  • Geschiedenis

   Het had niet veel gescheeld of de Amsterdam Gay Pride was er nooit gekomen. Een paar weken voor het de eerste botenparade (in 1996) wilde de organisatie het evenement afblazen. Vlak voor de start verloor de organisatie zelf het vertrouwen in het evenement. "We hadden weinig aanmeldingen en konden ons niet voorstellen dat er mensen naar wilden kijken", zegt organisator Sieb de Haan. Met als argument 'baat het niet dan schaadt het ook niet' werd het evenement toch doorgezet. Toen op de dag zelf één van de organisatoren alvast vooruit voer in een bootje en zijn bij het startpunt achtergebleven collega's meldde dat de bruggen bomvol mensen stonden, dacht de organisatie nog dat er een flauwe grap werd gemaakt.

  • English

   Amsterdam celebrates its 21th th boat parade, the showpiece of the Amsterdam Gay Pride. 80 LGBT organizations on the first Saturday of August ready to show in a festive manner where they stand and fight.

   The boats of the Westerdok to Oosterdok. The first boat is at 14:00 on the Prinsengracht and the last boat will close the parade at the end around 18:00.

   The 6 km long route provides visitors enough space to stand along the canals. It is also possible to come up with your own boat, but a berth with the boat can never be guaranteed.

   • Contact


   • Regel een boot, vraag ons botenpakket op, stel je vraag of neem contact met ons op!

    In search for a boat, ask for our information package by filling out the form .